fbpx

HomeRegulamin

Regulamin

Witamy na szkolajogi.com.pl

§ 1. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet.
 2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 3. Karnet jest wystawiany w formie elektronicznej.
 4. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 5. Zajęcia niewykorzystane w okresie obowiązywania karnetu przepadają.
 6. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 8. Cena karnetu nie zawiera podatku VAT.
 9. Karnet można nabyć online:

§2. Korzystanie z usług

 1. Osoby który nigdy nie praktykowały jogi metodą Iyengara, praktykowały mniej niż dwa miesiące lub nie ukończyły Kursu dla początkujących nie są uprawnione do uczestnictwa w zajęciach.
 2. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo: a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, koce, paski i liny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 9. c) używać na sali ćwiczeń własnej maty i paska, d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 3. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
 4. Szkoła prowadzi rezerwację na wszystkie zajęcia zawarte w grafiku.
 5. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 6. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 7. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 8. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 9. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali do ćwiczeń.
 10. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym oraz klientki z menstruacją zobowiązane są poinformować o swoim stanie nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 11. Klient zobowiązany jest:
  a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
  b) do zachowania ciszy na terenie szkoły, a szczególnie na sali do ćwiczeń,
  c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły,
  d) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
  e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
  f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły,
  g) do niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły,
  h) do przestrzegania Regulaminu.
 12. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
 13. Osoby uczestniczące w zajęciach, uczestniczą w szkoleniu nauczycielskim w trybie mentorskim.

§3. Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji miejsc na zajęcia należy dokonać poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej https://szkolajogi.com.pl/grafik/ lub poprzez aplikację mobilną https://app.fitssey.com/login 
 2. Rezerwacji miejsca poprzez system dokonuje się na wszystkie zajęcia w grafiku z wyjątkiem Kursu dla początkujących.
 3. Rezerwacji mogą dokonywać klienci posiadający ważny karnet
 4. Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w grafiku oraz zmiany prowadzącego zajęcia, o czym poinformuje Klientów poprzez informacje na stronie www w zakładce aktualności, oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 5. Szczegółowy regulamin rezerwacji dostępny jest podczas rejestracji do systemu online.
 6. Przed rezerwacją miejsc należy uzupełnić dane profilowe, aby ułatwić Szkole kontakt.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane osobowe Klientów, które uniemożliwiają kontakt.
 8. Aby wybrać zajęcia z których Klient chce skorzystać należy wybierać dzień, godzinę oraz rodzaj zajęć, Klient ma możliwość dokonania rezerwacji według ilości wolnych miejsc.
 9. Klient może dokonać rezerwacji w miarę dostępności terminów w systemie oraz posiadanego karnetu.
 10. Klient może anulować rezerwację  godzinę przed rozpoczęciem zajęć, poprzez system rezerwacji online, nie ponosząc żadnych konsekwencji.
 11. Klient, który dokona rezerwacji na zajęcia i nie pojawi się na nich traci jedno wejście z karnetu. Klient posiadający karnet Open, który dokona rezerwacji na zajęcia i nie pojawi się na nich traci możliwość rezerwacji na 7 dni od daty nieobecności.
 12. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsca, mogą uczestniczyć w zajęciach adekwatnie do dostępnych na sali miejsc.

§4. Reklamacje

 1. Praktykujący może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Mandalę spółka Z O. O. w sposób sprzeczny z Umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sadhana.szkolajogi@gmail.com
 2. W treści reklamacji Praktykujący powinien wskazać swoje imię, nazwisko, oraz przedstawić niezgodność usług świadczonych przez Mandalę spółka Z O. O. z regulaminem.
 3. Reklamacje składane przez Praktykujących będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§5. Kurs dla początkujących

 1. Na kursy dla początkujących obowiązują zapisy.
 2. Zapisy dokonywane są poprzez formularz zapisu na stronie. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby wykupujące karnet  w chwili zapisu wpłacają zadatek w kwocie określonej na stronie www kursu. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
 4. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zadatku.
 5. Wpłacone zadatki na karnety nie podlegają zwrotom.
 6. Kurs dla początkujących obejmuje 12,14 lub 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu. Przy zapisie klient zobowiązany jest do wybrania konkretnych terminów zajęć, spośród podanych na stronie www kursu, do których zostanie przypisany.
 7. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych grupach kursu, na który uczestnik jest zapisany, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.

§6. Grupa terapeutyczna (aktualnie nie funkcjonuje)

 1. Grupy terapeutyczne są grupami zamkniętymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy – informacji udziela recepcja.
 2. Klienci wykupują 2-miesięczne uczestnictwo w zajęciach grupy terapeutycznej, w konkretnym dniu tygodnia, bez możliwości przedłużenia ważności karnetu oraz odrabiania zajęć w inne dni tygodnia.
 3. Osoby, które przerwą uczestnictwo w grupie terapeutycznej są zobligowane do ponownego zapisania się do grupy i tym samym oczekiwania na wolne miejsce.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy za podaniem przyczyny w przypadku:
 • zakupu na odległość Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Odrowąża 46/2 30-009 Kraków bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres sadhana.szkolajogi@gmail.com
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
 4. Osoby, które wykupują karnet i korzystający z usług szkoły, zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
Shopping Basket
X